Müügitingimused

1.Üldtingimused
1.1. Üldtingimused on käesolevad müügiüldtingimused.
1.2. Käesolevad Toodete ja/või Teenuste müügitingimused (edaspidi: Üldtingimused) on aluseks kõigile Müüja poolt müüdavate Toodete ja/või Teenuste müügist tulenevatele kokkulepetele. 
1.3. Käesolevatest Üldingimustest erinevad tingimused on võimalikud ainult poolte poolt kirjalikult vormistatud vastaval kokkuleppel. 
1.4. Müüjal on õigus ühepoolselt muuta üldtingimusi ja Hinnakirja Müüja juhatuse otsusega ning kooskõlas seaduste ja üldtingimuste nõuetega.
2. Müüja
2.1.“ Müüja” on Osaühing SKV instrument 
3. Ostja
3.1.“Ostja” on juriidiline isik, kes ostab või avaldab soovi osta Müüja poolt müüdavaid Tooteid ja/või Teenuseid.
4.Pooled
4.1. “Pooled” on Müüja ja Ostja üheskoos.
5 Hinnapakkumine
5.1.“ Hinnapakkumine” on Müüja poolt Ostjale tehtud kirjalik pakkumine Toote ja/või Teenuse ostu-müügi tingimuste kohta, millistel Müüja kohustub Toote ja/või Teenuse Hinnapakkumise kehtivuse ajal Ostjale Toodet ja/või Teenust müüma.
5.2. Pakkumus kehtib Hinnapakkumises nimetatud aja. Kui kehtivusaega ei ole märgitud, on see 7 päeva Hinnapakkumise kuupäevast.
5.3. Pakkumusele lisatud pildid, joonised, kalkulatsioonid ja muud dokumendid on Müüja omand.
6. Tellimus
6.1.“Tellimus” on Ostja ja Müüja vaheline tellimuse kokkulepe, mida Müüja asub täitma ning mida loetakse Ostja ja Müüja vaheliseks teatud Toote ja/või Teenuse ostu-müügi kokkuleppeks.
6.2. Tellimuse esitamine tähendab, et Ostja on nõus käesolevate Müügi üldtingimustega ning Ostu-Müügi leping jõustub siis, kui Ostja tellimus on kinnitatud.Muul juhul loetakse Leping sõlmituks, kui Müüja on kinnitanud Tellimuse või Toote Poolte kokkuleppel kohale toimetanud, samuti juhul kui Ostja on Müüjale Pakkumuse, Tellimuse kinnituse, ettemaksuarve või muu informatsiooni alusel teinud ettemakse.
6.3 Tellimus tuleb esitada kas:
*Elektroonselt e-kirja teel
*Paberkandjal
7. Teenus
7.1. “Teenus” on teenus, mida Müüja Ostjale viimase soovil osutab ning mis seisneb Müüja poolt Ostjale vajaminevate Toodete töötlemises, Toodete remontimises/hooldamises.
8. Toode
8.1. “ Toode” on Ostja poolt tellitud ja Müüja poolt tarnitud ese.
8.2. Meie ettevõttes on eristatvad kolme tüüpi tooteid: Tava-,Pprojektitoode ja Prototüüp.
8.3. “Tavatoode” on Toode, mille hind sisaldub Müüja tavatootekataloogis.
8.4. “ Projektitoode” on Toode, mis erineb Tavatootest või mis valmistatakse Ostja poolt esitatud jooniste,näidiste või Ostja poolt antud muude juhiste (edaspidi Juhised) järgi või mis on valmistatud Ostja poolt nõutava Tavatootest erineva viimistluse ja/või mõõtudega. Me ei võta vastutust Projektitoodete sobivuse ega otstarbele vastavuse eest.
8.5. “Prototüüp” on uue kavandatava toote mittetäielik esialgne teostus, mis erineb Tavatootest ja mis valmistatakse Ostja poolt esitatud juhiste järgi. Me ei sea tingimuseks ega anna tagatisi, et selliselt ehitatud või muudetud masinad või seadmed vastavad mis tahes muudele nõuetele, sealhulgas mis tahes õigusaktidest tulenevatele nõuetele.Me ei võta vastutust Prototüübi sobivuse ega otstarbele vastavuse eest.
8.6. Juhul kui Müüja on Ostja tellimisel valmistanud Projektitoote või Prototüübi Ostja poolt esitatud jooniste, mõõtude, näidiste või Ostja poolt antud muude juhiste alusel, ning juhul kui selliste Juhiste alusel valminud Projektitootega või Prototüübiga või Juhiste kasutamisega rikutakse kolmandate isikute intellektuaalse omandi õigusi, on Ostja kohustatud hüvitama Müüjale kõik kahjud, mida selline kolmandate isikute õiguste rikkumine on Müüjale põhjustanud.
9.INTELLEKTUAALSE OMANDI KAITSE
9.1.SKV instrument OÜ Intellektuaalomandit võib kasutada vaid kirjalikult vormistatud  litsentsilepingu alusel.
9.2. Ostjale litsentsilepingu alusel üle antud dokumendid (näit. joonised, visandid, plaanid, programmid, algoritmid jne.) on ja jäävad müüja intellektuaalseks omandiks. Neid ei ole lubatud kopeerida või anda kasutamiseks kolmandatele isikutele.
10. Tehing
10.1. “Tehing” on Müüja poolt Ostjale Toote müümine või Teenuse osutamine.
11.Toote ja/või Teenuse hind ja selle tasumise tingimused.
11.1.Toote ja/või Teenuse hind ja selle tasumise tingimused on fikseeritud Kinnituses. 
11.2. Toote ja/või Teenuse hinnale lisandub käibemaks vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale käibemaksumäärale. 
11.3. Müüjal on õigus küsida Toote ja/või Teenuse eest ettemaksu. Ostja loobumisel tellitud Tootest ja/või Teenusest ettemaksu ei tagastata. 
11.4. Jätame endale õiguse igal ajal hindu muuta.
11.5. Kõikide meile tasumisele kuuluvate summade osas on maksetähtaeg oluline tingimus ning juhul, kui selgesõnaliselt ja kirjalikult ei ole kokku lepitud muudes tingimustes, on meie maksetingimusteks 1 tööpäev, kogu summa ulatuses, arve väljastamise hetkest. 
11.6. Lubamatu on mis tahes hinnaalandus, tasaarvestus või soodustus, kui me ei ole sellega selgeõnaliselt kirjalikult nõustunud. Kui Toodete ja/või Teenuste tarnimine toimub ositi või erinevatel aegadel, võib nende eest tasumiseks esitada eraldi arved, olenemata asjaolust, kas nende proportsionaalses hinnas on kokku lepitud või mitte. 
11.7. Kui te ei täida meie maksetingimusi, siis mõjutamata sealjuures meie muid õigusi, on meil õigus koheselt lõpetada teile mis tahes Toodete ja/või Teenuste edasine tarnimine mis tahes meievaheliste Lepingute alusel ilma mis tahes meiepoolse vastutuseta. 
11.8. Meil on oma parema äranägemise kohaselt õigus nõuda, et kõikidelt maksetähtaja möödumisel tasumata summadelt tasutaks viivist määras 0,2% mida arvestatakse iga maksetähtajaületanud päeva eest.
11.9. Toodete transport toimub Ostja kulul, kui ei ole kokku lepitud teisiti. 
12.Tarnimine
12.1. Müüja ja Ostja poolt Kinnituses märgitud Toodete kättesaamise tähtaeg on soovituslik ning pole Tellimuse täitmise Tarneaja garantiiks.
12.2 Kui te olete meiepoolse viivituse tulemusena kandnud kahju ning kui puudub meie poolt kirjalik,allkirjastatud kokkulepe, mille kohaselt meie vastutame leppetrahvi ulatuses, on igasugune meiepoolne vastutus õigeaegse kohale toimetamata jätmise eest käesolevaga mis tahes juhul selgesõnaliselt välistatud. 
12.3.Kui meie poolt mis tahes Teenuse osutamine on teie, teie töötajate või esindajate tõttu otseselt või kaudselt takistatud või viivituses, olete te kohustatud hüvitama meile kogu tekitatud kahju, mis toob kaasa Lepingu summa suurenemise.
13.Vääramatu jõud
13.1.Müüja ei ole kohustatud Lepingut täitma, kui esineb looduslik takistus, tulekahju, streik, lokaut, sõda, mobilisatsioon, ekspordi- või impordikeeld, tootmise lõpetamine, tehnoloogiliste seadmete rike või hävinemine, üleriiklik või piirkondlik hädaolukord,üleujutus, maavärin, põud, torm, udu, õnnetus või tööstusvaidlused või materjalide, tööjõu, transpordivahendite puudus, liiklustakistus või muu selline takistus, mida ei saa ületada.
13.2. Ka siis, kui Lepingu täitmine eeldaks ülemääraseid kulutusi võrreldes Ostjale sellest tuleneva kasuga, pole Müüja kohustatud Lepingut täitma. Müüja ei ole kohustatud hüvitama Ostjale punktis 13 mainitud juhtudel Lepingu täitmata jätmisest tulenevat kahju ja võib Lepingu lõpetada.
14. Hoiutasu. 
14.1 Ostja kohustub tellitud kaubad müüja laost (või vastavalt poolte kokkuleppele muust tarnekohast) ära toimetama 7 tööpäeva jooksul Tarnepäevast, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.
14.2.Kui ostja viivitab käesolevas punktis sätestatud kohustuse täitmisega, siis on müüjal õigus ostjalt nõuda kaupade hoiutasu 0,5 eurot/m3 iga viivitatud kalendripäeva eest ning täiendavalt mistahes muude müüjale tekkinud kulude hüvitamist seoses kaupade üle tähtaja hoidmisega.
15.Kauba pakkimine. 
15.1. Te olete kohustatud utiliseerima kõik pakendid kooskõlas kohalduva (nii kohustusliku kui ka muu) regulatsiooniga, mis on seotud keskkonnakaitsega. 14.2. Meil on õigus esitada arve ja teie olete kohustatud maksma kõikide pakkematerjali kulude eest.
16.Toote vastuvõtmise ja ülevaatamise kohustus. 
16.1. Ostja võtab Toote vastu Müüja laos, kusjuures Ostja on Toote vastuvõtmisel kohustatud kontrollima kauba vastavust saatedokumentidele.
16.2. Toote vastuvõtmisel on Ostja kohustatud informeerima Müüjat viivitamatult Tootel ilmsiks tulnud silmaga nähtavatest kõrvalekalletest.
16.3. Toote juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Müüjalt Ostjale Toote üleandmisel müüja laos.
17.Teenuse vastuvõtmise ja ülevaatamise kohustus
17.1.SKV instrument OÜ osutab Ostjale teenust vastavalt teenuse kokkuleppes näidatud teenuse tingimustele ja käesolevates üldtingimustes sätestatule.
17.2.Ostja on kohustatud valmis Teenust kokkulepitud tähtajal vastu võtma. 
17.3.Valmis Teenuse vastuvõtmist tõendab Ostja oma allkirjaga Töödeaktil. 
17.4.Juhul, kui Ostja ei saa viibida teenuse üleandmisel on ta kohustatud Teenust üle vaatama 3 päeva jooksul selle üleandmisest.
17.5. Kui Klient ei teata Teenuse lepingutingimustele mittevastavusest 3 päeva jooksul Teenuse üleandmisest, loetakse Teenus teostatuks vastavalt lepingutingimustele.
17.6.Kui Ostja tunnistab teenust mittevastavaks Teenuse lepingutingimustele,teavitades Müüjat sellest kirjalikul e-posti teel, on Teenuse Müüja kohustatud viima teenuse sisuliselt vastavusse 14 päeva jooksul alates esialgsest teenuse ülevaatamise momendist.
17.7.Kui teenuse vastavusse viimine on raskendatud meist mitte olenevate asjaoludega võimaldab Ostja kõrvaldada mittevastavused selleks vajaliku aja jooksul.
17.8.Me ei võta vastutust:
*Teenuse sobivuse ega otstarbele vastavuse eest.
*remonti toodud seadmel oleva info säilimise eest, samuti kui garantiiremondi käigus kahjustatakse või vigastatakse arvutis olevaid andmeid või tarkvara.
*toote defektide kõrvaldamata jätmise eest juhul, kui defekt ei ilmnenud garantiiremondi käigus ning selle esinemist toote garantiiremonti toomisel ei ole registreeritud. 
17.9.Ostja kohustub tasuma valminud Teenuse eest vastavalt Hinnakirjale.
17.10.Omandiõigus Teenuse teostamise käigus paigaldatud uutele Toodetele läheb Ostjale üle teostatud Teenuse ja Toodete eest täieliku tasumisega.
18.Loobumise õigus
18.1. “Loobumise õigus” kehtib ainult meie Tavatoodetele 14 -päeva jooksul
Toote väljastuse hetkest. 
18.2.Tagastatav Tavatoode peab olema kasutamata ning originaalpakendis ja käsitletav kui uus toode. 
18.3. Toodete tagastamisel tuleb Müüjat teavitad vähemalt 1(üks) päev ette ja viidata kauba saatedokumendile või arve numbrile ning selgitada mis on Toote tagastamise põhjus. 
18.4. Juhul, kui tagastamine ei toimu Müüja poolse Lepingu rikkumise tõttu, tasub Müüja Ostjale kuni 85 % (kaheksakümmend viis protsenti) tagastatud Toote müügihinnast, mis põhineb konkreetsel arvel oleval Toote müügihinnal.
Toote tagastamise transpordi kulud kannab Ostja.
18.5.Kasutatud Tavatooteid tagastada ei ole võimalik.
18.6. Tagastada ei saa kliendipõhiseid eritooteid, eritellimusel valminud tooteid, projektitooteid,prototüüpe ning tellimusi suurtele kogustele (suurte koguste tellimisel soovitame tellida esialgselt „proovitoode“).
19.Toote omandiõigus. 
19.1. Toote omandiõigus läheb Müüjalt üle Ostjale peale müügihinna täielikku laekumist Müüjale. 
19.2. Vastuvõtmise hetkest kuni Toodete omandiõiguse Ostjale üleminekuni on Ostjal kohustus kindlustada Tooted kogu nende asendusväärtuse ulatuses usaldusväärse kindlustusandja juures ja hoida meie nimel mis tahes sellisest kindlustuspoliisist tulenevast nõudest saadud tulusid.
19.3. Kuni me ei ole Toote eest tasumisele kuuluvaid summasid täies ulatuses kätte saanud, on Ostja kohustatud hoidma Toote meie jaoks viisil, mis võimaldab neid identifitseerida kui meie Toodet. 
19.4. Ostja on kohustatud mitte ühendama Toodet kinnisasjadega ja Toodet meile viivitamatult tagastama, kui meie volitatud esindaja seda nõuab.
19.5. Ostja annab meile tagasivõtmatu loa siseneda igal ajal mis tahes Ostja omandis olevatesse või tema poolt kasutatavatesse (Ostja valduses olevatesse) sõidukitesse või ruumidesse eesmärgiga võtta ära Toote, mille omandiõigus ei ole Müüjalt Ostjale üle läinud. Me ei vastuta kahjunõuete eest ja teie olete kohustatud hüvitama mis tahes kahjunõuded osas, mis esitatakse seoses kahju tekitamisega nendele sõidukitele või ruumidele Toote äravõtmise käigus, ulatuses, milles ei olnud mõistlikult otstarbekas hoiduda sellise kahju tekitamisest. 
19.6 Ostja on kohustatud tagama, et kui Toode on püsivalt ühendatud või ühendatakse püsivalt maa või hoonega, peab neid olema võimalik eemaldada ilma seda maad või hoonet oluliselt kahjustamata ja võtma tarvitusele kõik 
vajalikud meetmed, et takistada Toote omandiõiguse üleminekut sellise maa ja/või hoone omanikule või kasutajale. 
19.7. Ostjana kinnitate, et parandate ja heastate Toodete kinnitamisega maa või hoone külge või nende sealt eemaldamisega tekkinud kahju ning olete kohustatud hüvitama meile kõik kulutused seoses kahju või vastutusega, mis võib meile tekkida või mille eest me võime vastutada sellise kinnitamise või eemaldamise tagajärjel.
20.LITSENTSID JA LOAD 
20.1.Kui Toodete tarnimiseks, veoks või kasutamiseks Ostja poolt on nõutav 
valitsuse või muu asutuse litsents või luba, olete te kohustatud (omal kulul) selle litsentsi või loa hankima ja esitama vastaval nõudmisel meile selle kohta tõendi. 
20.2.Teil ei ole õigust hoiduda või viivitada hinna tasumisega, kui teil ei õnnestu omandada mis tahes litsentsi või luba ning te olete kohustatud 
hüvitama kõik lisandunud kulud, mis meil on selle tagajärjel tekkinud.
21.Toodete nõuetelevastavus
21.1. Me ei võta vastutust Toodete sobivuse ega otstarbele vastavuse eest.
21.2. Kui Tooted ehitatakse või neid muudetakse vastavalt Ostja nõudmistele, on meil kohustus teostada üksnes sellised ehitus- või muutmistööd, mis täidavad need nõuded, mis tulenevad üheselt teie poolt esitatud juhistest,mõõtudest ja koostise erisustest ning komponentide ja materjalide andmetest või mida on muudetud ja ehitatud vastavalt kokkuleppele. Me ei sea tingimuseks ega anna tagatisi, et selliselt ehitatud või muudetud Tooted vastavad mis tahes muudele nõuetele, sealhulgas mis tahes õigusaktidest tulenevatele nõuetele.
21.3.Ostja peab teatama Toote lepingutingimustele mittevastavusest Müüjale 14- kalendripäeva jooksul kirjalikult pärast tooteväljastust kuid enne Toote paigaldamist,ning andma piisavalt täpse kirjelduse asja või töö mittevastavuse kohta.
21.4.Kui Ostja on sätete kohaselt teavitanud Müüjat asjas või töös esinevatest puudustest, siis kohustub SKV instrument OÜ mõistliku aja jooksul viima asja või töö vastavusse Lepingu tingimustega.
21.5. Meie poolt valmistatud Tavatootele kehtib 6 -kuune garantii alates üleandmise kuupäevast (5-päevase töönädala ja 8-tunnise tööpäeva korral) juhul kui on kinnipeetud kõikidest Toote paigaldus-,kasutus- ja hooldusjuhistest.
21.6.Garantii kehtib tootmisvigadele normaalse ning tavapärase kasutuse puhul.
21.7.Garantii ei laiene kuluosadele. 
21.8.Eritellimuse toodetele nagu prototüübid ja projektitooted ning kliendi poolt ümberehitatud toodetele garantii ei kehti. Lisaks ei kehti garantii ka mittesihtotstarbelisest kasutamisest tingitud vigadele.
21.9.Müüja annab Toodetele, mis ei ole meie toodetud, garantii vastavalt Toodete valmistaja garantiitingimustele, seejuures ei ületa garantii ühelgi juhul 6 kuud alates Tarnepäevast juhul kui on kinnipeetud kõikidest Toote kasutus (5-päevase töönädala ja 8-tunnise tööpäeva korral), paigaldus- ja hooldusjuhistest 
21.10.Meie poolt valmistatud Toodete puhul heastame (omal valikul) Toote parandamise või asendamise teel mis tahes vead, mis Toote nõuetekohase kasutamise juures ilmnevad garantiiperioodil, kui see on olemas.
21.11.Garantii ei hõlma Toote detaile, mis on kasutamiskõlbmatuks muutunud loomuliku kulumise või mittesihipärase kasutamise tagajärjel.
21.12.See garantii piirdub vigadega, mis tulenevad üksnes puudustest 
kujundusmaterjalides või meiepoolses töötlemises, üksnes tingimusel, et te tagastate defektse Toote või Toote osad viivitamatult omal kulul meie tehasesse, kui kirjalikult ei ole kokku lepitud teisiti.
21.13. Kui me vastavalt teiega kokkulepitule laseme mõnel oma töötajal või esindajal teha töid või parandusi või asendamisi teie ruumides, on meil õigus 
nõuda kõigi selliste lisateenuste osutamisega tekkinud kulude ning üldiste kulutuste katmist täies ulatuses või osaliselt, ning need tuleb tasuda arve alusel. 
22.Meie vastutus
22.1. Käesoleva Tingimuse kohaselt välistatakse siinkohal selgesõnaliselt mis tahes meiepoolne vastutus Toodete eest, mis ei ole meie valmistatud, olenemata asjaolust, kas nad moodustavad osa meie poolt tarnitud Toodetest  või mitte.
22.2.Müüja annab Toodetele, mis ei ole meie toodetud, garantii vastavalt kaupade valmistaja garantiitingimustele, seejuures ei ületa garantii ühelgi juhul 6 kuud alates Tarnepäevast juhul kui on kinnipeetud kõikidest Toote kasutus (5-päevase töönädala ja 8-tunnise tööpäeva korral), paigaldus- ja hooldusjuhistest. 
22.3 Me ei vastuta ei osaliselt ega täielikult mis tahes nõude eest, kui tooted 
ei vasta mis tahes liiki või tüüpi tehnilistele näitajatele või tootekriteeriumidele. Teie kohustus on oma vastutusel kindlaks teha, et meie tarnitud Tooted sobivad eesmärgiga, milleks te neid kasutate. 
22.4 Me ei vastuta teie ees mis tahes viisil mis tahes kasumi, turuosa või lepingu kaotuse eest või teie poolt seeläbi kantud või väidetavalt kantud kahju eest.
22.5 Mitte mingil juhul ei ületa meie vastutus müüdud Toodete ja/või Teenuste hinda.
23.Kauba käitlemine. 
23.1. Müüja garanteerib, et müüdud Tooted on õigesti märgistatud.
23.2. Müüja kindlustab Ostja Toote õigeks käitlemiseks vajaliku informatsiooniga. 
23.3. Ostja kohustuseks on kasutada Toodet sihipäraselt ja täita kõiki Toote õigeks käitlemiseks vajalike juhiseid. 
23.4. Toote ebaõige käitlemise tagajärjel tekkinud defektide eest vastutab Ostja. 
24.Kasutatud Tooted 
24.1.Tooted, mida müüakse kasutatud Tootena või Toote, mille suhtes ostja ja müüja on kokku leppinud, et need kuuluvad mittekvaliteetse kauba hulka, müüakse nende tegelikus olekus ja seisundis ilma garantiita ja kõigi nendel esinevate vigade ja puudustega. 
24.2.Müüja poolt sellise kauba kohta antud igasugune spetsifikatsioon või muu teave esitatakse heas usus ning müüja ei võta mingit vastutust selliste spetsitikatsioonide või muu teabe õigsuse eest. 
24.3.Müüja ei ole mitte mingitel asjaoludel vastutav ostja või kolmanda isiku ees seoses sellise kauba kvaliteedi või seisundiga. 
25.Muud tingimused. 
25.1. Kõik Müüja ja Ostja vahelised erimeelsused püütakse lahendada eesti keeles läbirääkimiste teel.
25.2. Juhul, kui läbirääkimised ei 
anna tulemusi, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.